วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

สถานที่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th

 

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเฉพาะ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบมา ปัจจุบันได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็นสถานการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยในวันที่ 25ตุลาคม 2548เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2552