วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ / ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทุกระดับปริญญา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา ขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ให้บริการด้านวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม