วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มเบิกเงินค่าสอนพิเศษหรือค่าสอนเกินภาระงานสอน

 งบหน้าใบเบิกค่าสอน
 บัญชีลายมือผู้สอนพิเศษหรือสอนเกินภาระงานสอน
 แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษหรือค่าสอนเกินภาระงานสอน
 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้

 แบบขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
 แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

 ประกาศ/แนวปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ตัวอย่างเอกสาร มคอ 3 และ เอกสาร มคอ 4 สำหรับหลักสูตรใหม่  
 ตัวอย่างเอกสาร มคอ 5 และ เอกสาร มคอ 6 สำหรับหลักสูตรเดิม  
  บันทึกข้อความขอใช้ห้อง  

ฝ่ายบุคคล

 แบบฟอร์มทั้งหมด

แบบฟอร์มประเมินข้าราชการ / พนักงาน 

ใบปะหน้าแบบ ป.01-02
แบบ ป.01
แบบ ป.02
แบบ ป.03
แบบ ป.04
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ใบบันทึกขอ-อนุมัติ
ใบเบิกไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
 ใบมอบฉันทะ
หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
หนังสือตอบรับ
ใบจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
สัญญาการยืมเงิน
สอนเกินภาระงานสอน 1 ,   สอนเกินภาระงานสอน 2
ขออนุมัติไปราชการ โดยไม่ต้องจ้ดทำคำสั่ง

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

 ใบยืม
 ขอใช้ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 แบบฟอร์มฝากข้อมูล/ข่าว
แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ฝ่ายพัสดุ

ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกพัสดุ
ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ นอกเขตเทศบาลหรือต่างจังหวัด
ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และอำเภอกันทรวิชัย
ใบยืมวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
ใบเสนอราคาจ้าง
ใบเสนอราคาซื้อ
เอกสารเพิ่มเติมใบเสนอราคา
ใบส่งมอบงาน