วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการดำเนินการคลินิกวัยรุ่น มมส

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะกรรมการสวัสดีการคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์