Breaking News
Home / คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการคลินิคและวัยรุ่น

คณะกรรมการวิจัย

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สั่งคม

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตฯ เวชปฏิบัติ

คณะกรรมการสวัสดิการ

คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสาตรบัณฑิต

คณะกรรมการจัดการความรู้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา