วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับนิสิต  เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น จากการที่นิสิตได้ศึกษาการเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จึงเป็นการปลูกฝังการใส่ใจเรียนรู้ ค้นคว้า และค้นหานวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนิสิตพยาบาล

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตจึงได้จัดทำ โครงการสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์เป็นทีม โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0401 312 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

ผลการดำเนินโครงการ ได้มีการการแบ่งกลุ่มนิสิตรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 กลุ่ม

ดำเนินโครงการตามช่วงเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น 11  โครงการได้นวัตกรรม 11 ชิ้นงานดังนี้

Next Prev

ชื่อโครงการ  Exercise by Motor Cycling (การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานแรงมอร์เตอร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จุฑามาศ คชโคตร , อ.จตุพร จำรองเพ็ง

ชื่อโครงการ Bike for Health

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน , อ.ดุญณภัตน์ ขาวหิต

ชื่อโครงการ เครื่องวัด Cuff pressure Digital

อาจารย์ที่ปรึกษาอ.อภิญญา คชมาตย์ , อ.ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์

ชื่อโครงการ Smart EKG Shirt MSU

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน

ชื่อโครงการ Hand Washing Training Magic Box Set

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์

ชื่อโครงการ Finding Vein Mobile

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุรพันธ์  สืบเนียม

ชื่อโครงการ Hip dislocate Safety

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา

ชื่อโครงการ  แอปพลิเคชั่นวันใหม่เพื่อนรู้ใจซึมเศร้า (Wan-MAI-Puen-Ru-Jai-Seum-Sao)

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาร

ชื่อโครงการ The Mask for spacer

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ

ชื่อโครงการ  หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงปอด (Chest and Lung Examination Model)

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วสันต์  แก้วเกลื่อน

ชื่อโครงการ Rabbit eyes pad

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว

Next Prev