วันเสาร์ , กรกฎาคม 24 2021
Breaking News
Home / หลักสูตร / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระบบปกติ, หลักสูตร 1 ปี)
ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nurse
ชื่อปริญญา:
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ป. ผู้ช่วยพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nurse(Cert. in PN)
โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 34   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 28   หน่วยกิต
    2.1 ภาคทฤษฎี 18   หน่วยกิต
    2.2 ภาคปฎิบัติ 16   หน่วยกิต
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม