วันเสาร์ , กรกฎาคม 24 2021
Breaking News
Home / สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา                พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัสและชื่อหลักสูตร   

 รหัส           :                  – 

ภาษาไทย   :   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ภาษาอังกฤษ :   Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        (ชื่อเต็ม)      :   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

(ชื่อย่อ)       :  พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

ภาษาอังกฤษ            (ชื่อเต็ม)     :   Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental

Health Nursing)

(ชื่อย่อ)       :  M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

โครงสร้างหลักสูตร