วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / หลักสูตร / สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353
  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Program of Short Course Training in Science and Art of
Teaching in Nursing
ชื่อปริญญา:
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Science and Art of Teaching in Nursing
โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 18   หน่วยกิต
1. ภาคทฤษฎีและทดลอง 12   หน่วยกิต
2. ภาคปฏิบัติ 6   หน่วยกิต
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม