วันเสาร์ , กรกฎาคม 24 2021
Breaking News
Home / หลักสูตร / ระบบปกติ (หลักสูตร 4 ปี)

ระบบปกติ (หลักสูตร 4 ปี)

 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบปกติ ( หลักสูตร 4 ปี) 
ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา:
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program(B.N.S)
โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 108   หน่วยกิต
    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32   หน่วยกิต
    2.2 วิชาชีพ

2.2.1 ทฤษฏี

2.2.2 ปฏิบัติ

76

51

25

 หน่วยกิตหน่วยกิต

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตร 2554

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตร 2559