วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา่
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม
อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลาก
ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและการจัดการศึกษา

อ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
อ.สุรพันธ์ สืบเนียม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ