วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Tell : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : Somjit.D@Msu.ac.th

อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

Tell : 043754333 ต่อ 2347

E-mail : Surachat.S@Msu.ac.th

ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Tell : 043754333 ต่อ 2360

E-mail :Urai.C@Msu.ac.th

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์

Tell : 043754333 ต่อ 2346

E-mail : Jaruwan.o@Msu.ac.th

ผศ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

Tell : 043754333 ต่อ 2356

E-mail : Nongyaow.M@Msu.ac.th

ผศ.บุญญภัสร์ ภูมิภู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Bunyapat.P@Msu.ac.th

ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและการจัดการศึกษา

Tell : 043754333 ต่อ 2352

E-mail : Boonmee.P@Msu.ac.th

ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
Tell : 043754333 ต่อ 2378 E-mail : Nisachon.C@Msu.ac.th
ผศ.ดร.อาริยา สอนบุญ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

Tell : 043754333 ต่อ 2334 

E-mail : ariya.s@msu.ac.th

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Salid.S@Msu.ac.th