วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา
รักษาราชการ

E-mail : ladda.a@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 234

รศ.ดร.วาทินี สุขมาก
อาจารย์

E-mail : chanokporn.s@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2380

ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
อาจารย์

E-mail : choochart.d@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2359

อ.ชนกพร ศรีประสาร
อาจารย์

E-mail : chanokporn.s@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2380

รศ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
อาจารย์

E-mail : -

Tell : 043754333 

อ.เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์

E-mail : narisa.w@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2370