วันเสาร์ , กรกฎาคม 24 2021
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
ประธานกลุ่ม วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Tell : 043754333 ต่อ 2359

E-mail : Choochart.D@Msu.ac.th

ศ.ดร.วาทินี สุขมาก
ศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2374

E-mail : Wathinee.S@msu.ac.th

รศ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
รองศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2345

E-mail : Narisa.W@msu.ac.th

อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาร
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2380

E-mail : Chanokporn.S@msu.ac.th

อ.เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2370

E-mail : Lelux.T@msu.ac.th

 
ผศ.สุรดา จันดีกระยอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Surada.J@msu.ac.th

(ลาศึกษาต่อ)