วันจันทร์ , พฤศจิกายน 30 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
ประธานกลุ่ม วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Tell : 043754333 ต่อ 2359

รศ.ดร.วาทินี สุขมาก
อาจารย์

E-mail : chanokporn.s@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2374

อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาร
อาจารย์

E-mail : chanokporn.s@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2380

รศ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
อาจารย์

E-mail : narisa.w@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2345

อ.เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์

E-mail : -

Tell : 043754333 ต่อ 2370

 
ผศ.สุรดา จันดีกระยอม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)