วันเสาร์ , กรกฎาคม 24 2021
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

อ.ชลธิลา ราบุรี
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

Tell : 043754333 ต่อ 2377

E-mail : Chonthira.R@msu.ac.th

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2348

E-mail : Umaporn.K@msu.ac.th

ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2365

E-mail : Kodchaporn.S@msu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2376

E-mail : Sirirus.S@msu.ac.th

ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2366

E-mail : Boonmee.P@msu.ac.th

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2346

E-mail : Jaruwan.o@msu.ac.th

ผศ.อัจฉรา ชัยชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2332

E-mail : Atchara.C@msu.ac.th

อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Denlaong.N@msu.ac.th

ผศ.อรัญญา ทองก้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Aranya.T@msu.ac.th

(ลาศึกษา)