วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

E-mail : Kuasit _uma@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2348

รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
อาจารย์

E-mail : hbprom@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2374

ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า
อาจารย์

E-mail : ksinghala@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2365

อ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
อาจารย์

E-mail : ssripola@yahoo.com

Tell : 043754333 ต่อ 2376

ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
อาจารย์

E-mail : bphoodaangau@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2366

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
อาจารย์
อ.ชลธิลา ราบุรี
อาจารย์
อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม
อาจารย์
E-mail : denlaong.dan@hotmail.com Tell : 095-8489259
ผศ.อรัญญา ทองก้อน
อาจารย์ (ลาศึกษา)

E-mail : tk.aranya_j@yahoo.com

Tell : 043754333 ต่อ 2339

ผศ.อัจฉรา ชัยชาญ
อาจารย์ (ลาศึกษา)

E-mail : atcharachaichan@yahoo.com

Tell : 043754333 ต่อ 2340