วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

E-mail : nisachon.c@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2378

 
อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
อาจารย์

E-mail : KK_kue@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2367

ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
อาจารย์

E-mail : prapapornm@gmail.com

Tell : 

ผศ.บุญญภัสร์ ภูมิภู
อาจารย์

E-mail : am.paip@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2373

อ.ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์
อาจารย์

E-mail : nueng_nu_msu@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2370

อ.รรฤณ แสงแก้ว
อาจารย์

E-mail : 

Tell : 043754333 ต่อ 2370

ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ
อาจารย์ (ลาศึกษา)

E-mail : Kanokjun2010@hotmail.com

Tell : 043754333