วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุพัตรา บัวที
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Tell : 043754333 ต่อ 2342

E-mail : Supatra.B@msu.ac.th

ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2360

Email : Urai.C@Msu.ac.th

 
ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2336

Email : Apinya.W@Msu.ac.th

ผศ.ดร.อาริยา สอนบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2334

E-mail : ariya.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2347

E-mail : Nongyaow.M@msu.ac.th

อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
อาจารย์

Tell :043754333 ต่อ 2347

E-mail : Surachat.S@msu.ac.th

 
อ.ดร.โสรัจญา สุริยันต์
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2343

E-mail : Soratya.S@msu.ac.th

 
อ.จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Jarurin.P@msu.ac.th

อ.กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวีสุข
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Kannicha.R@msu.ac.th

อ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน
อาจารย์

Tell :043754333 ต่อ 2370

E-mail : Aphorn.K@msu.ac.th

อ.สุรพันธ์ สืบเนียม
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Suraphan.S@msu.ac.th

ผศ.นภชนก รักษาเคน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Napachanok.R@msu.ac.th

(ลาศึกษา)

อ.อภิญญา คชมาตย์
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Apinya.K@msu.ac.th

(ลาศึกษา)

อ.มาณิกา อยู่สำราญ
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Manikga.Y@msu.ac.th

(ลาศึกษา)

อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : Wasan.K@msu.ac.th

(ลาศึกษา)