วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

E-mail : nongyaow@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2331

ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี
อาจารย์

E-mail :urai.c@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2360

 
ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
อาจารย์

E-mail : nang880@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2336

ผศ.ดร.อาริยา สอนบุญ
อาจารย์

E-mail : ariya.s@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2334

อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
อาจารย์

E-mail :surachat_sit@hotmail.com

Tell :043754333 ต่อ 2332

 
ผศ.ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์

E-mail : supatra.b@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2342

อ.ดร.โสรัจญา สุริยันต์
อาจารย์

E-mail : sorat-s99@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 233

 
อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน
อาจารย์

E-mail : wasan_g@hotmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2343

อ.มาณิกา อยู่สำราญ
อาจารย์
อ.นภชนก รักษาเคน
อาจารย์
อ.จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ
อาจารยฺ
อ.กัญจน์ณิชา เยียดไธสง
อาจารย์
อ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน
อาจารย์
อ.สุรพันธ์ สืบเนียม
อาจารย์
อ.อภิญญา คชมาตย์
อาจารย์(ลาศึกษา)