วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

Tell : 043754333 ต่อ 2362

E-mail : wiravan.k@msu.ac.th

รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
รองศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2383

E-mail : Siranee.I@msu.ac.th

ผศ.ดร.ภคินี ศรีสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2381

E-mail : Pakinee.S@msu.ac.th

อ.ดร.พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์
อาจารย์

Tell: 043754333 ต่อ 2341

E-mail : Panarat.S@msu.ac.th

อ.ดุญณภัตน์ ขาวหิต
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Doonnaput.C@msu.ac.th

อ.จตุพร จำรองเพ็ง
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Jatuporn.J@msu.ac.th

อ.ศตวรรษ อุดรศาสตร์
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Sattawas.U@Msu.ac.th

อ.จุฑามาศ คชโคตร
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Juthamas.K@msu.ac.th

(ลาศึกษาต่อ)