วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อ.จุฑามาศ คชโคตร
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
อาจารย์

E-mail : siraneester@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2383

ผศ.ดร.ภคินี ศรีสารคาม
อาจารย์

E-mail : pakinee.msu@gmail.com

Tell : 043754333 ต่อ 2381

อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน
อาจารย์

E-mail : wiravan.k@msu.ac.th

Tell : 043754333 ต่อ 2362

อ.ดร.พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์
อาจารย์
อ.ดุญณภัตน์ ขาวหิต
อาจารย์
อ.จตุพร จำรองเพ็ง
อาจารย์