วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tell : 043754333 ต่อ 2320

Email : Salid.S@Msu.ac.th

นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

Tell: 043754333 ต่อ 2329

Email : Rapeeporn.Y@Msu.ac.th

นางสาวบุหลัน สุดสนธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

Tell: 043754333 ต่อ 2324

Email : Bulan.S@Msu.ac.th

นางสาวรัชนู บุญเข็ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tell: 043754333 ต่อ 2424

Email : Rutchanoo.B@Msu.ac.th

นายศตวรรษ จันทวิทย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tell: 043754333 ต่อ 2421

Email : Suttawat.j@Msu.ac.th

นายประยม สุบัน
พนักงานขับรถ

Tell: 043754333 ต่อ 2368

Email : Prayom.S@Msu.ac.th

นายอนุรักษ์ ประทุมวัน
พนักงานขับรถ

Tell: 043754333 ต่อ 2368

Email : Anuruk.P@Msu.ac.th