วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

E-mail : salid_sa@yahoo.com

Tell : 043754333 ต่อ 2320

นางสาวกัญณภัทร สอสมิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)
นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
นางสาวอรุณี ฮามคำไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุหลัน สุดสนธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์
พนักงานธุรการ
นายประยม สุบัน สุบัน
พนักงานขับรถ
นายอนุรักษ์ ประทุมวัน
พนักงานขับรถ