วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / งานวิชาการ

งานวิชาการ

นางพรทิพย์ เวียงสมุทร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนวลปราง สุยอย สุยอย
นักวิชาการศึกษา
นายชลโกมล ทับทัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรัชนู บุญเข็ม
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิมล ทองแท้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(Simulation)
นางสาวแพรวไพลิน วงศ์สนั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน)