วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต

กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tell : 043754333 ต่อ 2320

Email : Salid.S@Msu.ac.th

นางพรทิพย์ เวียงสมุทร
นักวิชาการศึกษา

Tell: 043754333 ต่อ 2351

Email : Porntip.W@Msu.ac.th

นางสาวนวลปราง สุยอย
นักวิชาการศึกษา

Tell: 043754333 ต่อ 2352

Email : Nuanprang.S@Msu.ac.th

นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ
นักวิชาการศึกษา

Tell: 043754333 ต่อ 2352

Email : Apisit.J@Msu.ac.th

นายสันติชล ยศธนะอมรศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

Tell: 043754333 ต่อ 2316

Email : Santichon.Y@Msu.ac.th

นางสาวแพรวไพลิน วงศ์สนั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน)

Tell: 043754333 ต่อ 2419

Email : Praewpailin.W@Msu.ac.th

นางสาวบุษยพร เมืองงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบรรณารักษ์)

Tell: 043754333 ต่อ 2387

Email : Boossayaporn.M@Msu.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)

Tell: 043754333 ต่อ 2384,2385

Email : Junjira.S@Msu.ac.th