วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

นางสฤษดิ์ สามารถ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tell : 043754333 ต่อ 2320

Email : Salid.S@Msu.ac.th

นางสาวกัญณภัทร สอสมิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

Tell: 043754333 ต่อ 2388

Email : Kannaphat.s@Msu.ac.th

นางพิมลพรรณ ภูขมัง
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tell: 043754333 ต่อ 2385

Email : Pimonpan.P@Msu.ac.th

นางสุรินดา เสนพงค์
นักวิชาการพัสดุ

Tell: 043754333 ต่อ 2368

Email : Surinda.D@Msu.ac.th

นางพรสวรรค์ เทียมกลาง
นักวิชาการพัสดุ

Tell: 043754333 ต่อ 2368

Email : Pornsawan.T@Msu.ac.th

นางสาวจินตนา แก้วมาลา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tell: 043754333 ต่อ 2385

Email : Jintana.K@Msu.ac.th