ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายการทำทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน โดยมีการกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งคุณภาพ คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังกำหนดไว้ใน พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4. ส่งเสริมให้เกิดคุณค่า ค่านิยมในการนับถือคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปรึกษา
นางสาวนริสา วงศ์พนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศิริรัตน์  ศรีโพลา กรรมการ
นางพรทิพย์ เวียงสมุทร กรรมการ
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  จัดทำนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
2.  ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้
3.  เผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้สู่คณาจารย์ บุคลากร และสาธารณชนในคณะ
4.  ติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ และบุคลากรในคณะ
5.  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
6.  ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปี
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 (วาระปี พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการสัมมนาประเมิน ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป ครั้งที่ 23/2566
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

error: