กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร

นายอุทัย หามนตรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tel : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Utai.h@msu.ac.th

นางสาวภาสินี หาวิรส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

Tel: 043754333 ต่อ 2329

Email : rapeeporn.y@msu.ac.th

นางสาวบุหลัน จันทรบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณและเลขานุการ)

Tel: 043754333 ต่อ 2324

Email : bulan.s@msu.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์)

Tel: 043754333 ต่อ 2384,2385

Email : junjira.S@msu.ac.th

 

นางสาวรัชนู บุญเข็ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel: 043754333 ต่อ 2424

Email : rutchanoo.b@msu.ac.th

นายศตวรรษ จันทวิทย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel: 043754333 ต่อ 2421

Email : suttawat.j@msu.ac.th

นายประยม สุบัน
พนักงานขับรถ

Tel: 043754333 ต่อ 2368

Email : prayom.s@msu.ac.th

นายอนุรักษ์ ประทุมวัน
พนักงานขับรถ

Tel: 043754333 ต่อ 2368

Email : anuruk.p@msu.ac.th

error: