ระบบปกติ (หลักสูตร 4 ปี)

ระบบปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา:

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program(B.N.S)

โครงสร้างหลักสูตร:

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 72 หน่วยกิต
    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ต้องเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพ
    2.2 วิชาชีพ หน่วยกิต
    2.2.1 ภาคทฤษฏี 24 หน่วยกิต
    2.2.2 ภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 (วาระปี พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการสัมมนาประเมิน ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป ครั้งที่ 23/2566
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

error: