ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มรายงานการไปพัฒนาตนเอง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

📁ใบสำคัญรับเงิน

📁ใบเบิกไปราชการ

📁ใบมอบฉันทะ

📁หนังสือตอบรับ

📁ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติ

📁แบบฟอร์มสอนเกินภาระงานสอน 1 , สอนเกินภาระงานสอน 2หนังสือตอบรับ

📁ใบจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหนังสือตอบรับ

📁ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมหนังสือตอบรับ

📁หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรหนังสือตอบรับ

📁ใบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยหนังสือตอบรับ

📁ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

📁สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดินหนังสือตอบรับ

📁สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้หนังสือตอบรับ

ดาวน์โหลด โลโก้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โลโก้คณะพยาบาลศาสตร์ ไทย – อังกฤษ

error: